Tatjana Dragicevic-RadicevicTatjana Dragičević Radičević rođena je 1969. godine. Osnovnu školu završila je na Paliću (kao đak generacije), a Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Subotici.

Dobitnik je dve Vukove diplome. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu (1994), magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici (2000), a doktorirala 2005. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu sa temom: „Uticaj savremenih metoda poslovnog odlučivanja na efikasnost i efektivnost preduzeća u uslovima globalizacije“.

Po završetku osnovnih studija paralelno je nastavila da se bavi naučnim i stručnim radom. Radno iskustvo u privredi sticala je u preduzećima: „Metro-MD“ Subotica (1994-1999.- radno mesto: finansijski direktor i direktor) i u a.d. „Podrum Palić“ Palić (2001-2003. -radno mesto: saradnik na poslovima interne revizije, šef finansijskog knjigovodstva i finansijski direktor).

U periodu 1999-2000. godine radila je na Otvorenom univerzitetu Subotica na poslovima koordinatora projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća sa značajnim učešćem u domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti razvoja MSP, održivog razvoja, evropskih integracija, pogranične i prekogranične saradnje.

Od 2003. je zaposlena na Univerzitetu „Džon Nezbit“ u zvanjima predavača, višeg predavača, docenta i vanrednog profesora. U zvanje vanrednog profesora birana je 2010. godine. Uže naučne oblasti kojima se bavi su: ekonomija i međunarodna ekonomija i međunarodne finansije.

Autor je udžbenika „Međunarodno poslovanje“(2007), koautor „Praktikuma iz ekonomike poslovanja“ (izdanja 2003,2004 i 2007) i koautor je „Priručnika za pripremanje završnog ispita na specijalističkim studijama za poresko savetovanje“ (2008).

Učestvovala je u izradi više elaborata za osnivanje slobodnih zona . Takođe, učestvovala je na mnogim naučnim i stručnim skupovima domaćeg i međunarodnog karaktera.

Član je redakcije časopisa „Preduzetništvo“.

Objavila je više od 50 naučnih i stručnih radova.

Govori engleski i mađarski jezik.