Studijski program Međunarodna ekonomija i finansije ima za misiju da odgovori na rastuće izazove globalizacije u savremenom svetu. Iz ovoga proizilaze svrha, ciljevi i struktura studijskog programa.

Svrha i cilj programa

Svrha studijskog programa Međunarodna ekonomija i fiansije proizilazi iz činjenice da ekonomija Srbije iz dana u dan sve više postaje integralni deo međunarodne ekonomije i finansija. Stoga je osnovna svrha programa da školuje stručnjake u oblasti međunarodne ekonomije i finansija koji će moći adekvatno da odgovore na većinu izazova u savremenim međunarodnim ekonomskim odnosima. U skladu sa prethodnim, cilj programa je da se, kroz kvalitetan obrazovni proces sa kompetentnim naučno-nastavnim kadrom, pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da posle završenih osnovnih studija ostvare svoje ciljeve – zapošnjavanje, kao i nastavak školovanja na master i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.

Nakon završenog studijskog programa student je osposobljen da:

  • primeni ekonomske metode i modele pri objašnjavanju i predviđanju promena u međunarodnoj ekonomiji i finansijama;
  • prepozna tendencije kretanja u međunarodnim ekonomskim odnosima i u okviru toga prepozna šanse i/ili opasnosti po ekonomski razvoj pojedinih kompanija/preduzeća, država i regiona;
  • identifikuje faktore, tj. uzroke ekonomskih problema i da u cilju njihovog rešavanja prikupi relevantne podatke, izvrši njihovu analizu i formuliše adekvatne mere za njihovo rešavanje;
  • koristi moderne statističke i ekonometrijske softvere sa ciljem postavljanja i testiranja osnovnih istraživačkih hipoteza;
  • primenjuje moderan multidisciplinarni pristup naučnog istraživanja, tj. da povezuje znanja iz raznih naučnih oblasti u analizi savremenih ekonomskih performansi;
  • jasno komunicira i izlaže svoje ideje i rešenja, oralno ili u pisanom obliku

Struktura studijskog programa:

  1. Struktura po tipu predmeta:

U strukturi studijskog programa akademsko-opšteobrazovni predmeti čine 14,24%,, teorijsko-metodološki 20%, naučno-stručni 35,15% i stručno-aplikativni 30,61%.

  1. Struktura po osnovu podele na obavezne i izborne predmete
  • Obavezni predmeti

Lista obaveznih predmeta na prve dve godine studija obuhvata predmete koji predstavljaju osnovu u procesu kreiranja kompetencija studenata. Predmeti su većim delom iz grupe akademsko-opšteobrazovnih i teorijsko metodoloških predmeta i podrazumevaju sticanje osnovnih znanja iz matematike, statistike, mikroekonomije, informatike, menadžmenta, marketinga, makroekonomije, međunarodne trgovine, osnova finansija i bankarstva i ekonomije regiona sveta.

Obavezni predmeti treće i četvrte godine studija imaju za cilj da studentima obezbede predmetno specifične kompetencije. Osim predmeta Ekonomske istorije sveta koji obezbeđuje kvalitativnu komponentu ekonomske analize, obavezni predmeti na poslednje dve godine su pretežno iz grupe naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta – međunarodna makroekonomija, poslovne finansije, javne finansije, ekonomska diplomatija, bankarstvo, međunarodne ekonomske organizacije i međunarodni finansijski menadžment.

  • Izborni predmeti

Listu izbornih predmeta čine jezici – nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i japanski kao i razni komplementarni predmeti obaveznim predmetima koji omogućavaju studentu izučavanje i sticanje posebnih znanja koja se odnose na ekonomske i druge aspekte pojedinih regiona u svetu – ekonomsko-političke geografije (Evrope, Rusije i Azije, Severne i Latinske Amerike) kao i savremene ekonomije tih regiona.