Vladimir Grbić je rođen 1951 godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.Ekonomski fakultet u Beogradu je završio 1976 godine, magistrirao je početkom 1982 godine, a doktorirao krajem 1985 godine.

U zvanje naučnog saradnika izabran je 1986 godine, a u zvanje višeg naučnog saradnika 1994 godine u Ekonomskom institut u Beogradu gde je bio profesionalno angažovan. Tokom tog angažovanja bio je  na specijalizaciji  na: The London School of Economics and Political Science. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2003. na Univerzitetu „Džon Nezbit“ (ranije Megatrend), a u zvanje redovnog profesora 2008. godine. Naučne oblasti kojima se bavi su makroekonomija i privredni razvoj.

Na osnovnim studijama predaje predmete: Ekonomija Evropske unije, Savremena ekonomija Evrope I, Savremena ekonomija Evrope II, Ekonomska politika, Teorija i politika privrednog razvoja i Komparativne ekonomske sisteme (po starom programu),  na master studijama predmete: Makroekonomska politika Evropske unije i Agrarna politika Evropske unije, a na doktorskim studijama predmete: Evropska unija i Održivi razvoj.

Govori engleski jezik.

Član je naučnog društva ekonomista, redakcije: Megatrend revije i uređivačkog odbora: Ekonomike poljoprivrede.

e-mail: vgrbic@naisbitt.edu.rs