R.br.

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

Prva godina

1

Ekonomija finansija i bankarstva

1

7

infolist

2

Finansijska tržišta i instrumenti

1

5

infolist

3

Međunarodne finansije i bankarstvo

1

5

infolist

4

Međunarodne korporativne finansije

2

6

infolist

5

Finansijsko izveštavanje i analiza

2

5

infolist

6

Izborna grupa (student bira dva od ponuđenih pet predmeta)

2

9×2

Evropsko monetarno i finansijsko pravo

infolist

Determinante i modaliteti stranih direktnih investicija

infolist

Merdžeri, akvizicije i korporativno restrukturiranje

infolist

Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu

infolist

Upravljanje finansijskim rizicima

infolist

7

Završni master rad

2

14

Ukupno ESPB

60