UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na zajednički program doktorskih studija ekonomije, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije. Studije traju tri godine (180 ESPB), a po njihovom završetku prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti stiču zvanje doktora ekonomskih nauka.

USLOVI UPISA

  •  Završene studije iz srodne oblasti sa najmanjom prosečnom ocenom 8,5
  • Ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija
  • Vladanje poslovnim engleskim jezikom
  • Poznavanje savremenih računarskih operativnih sistema

DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI

  •  Overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
  •  Izvod iz matične knjige rođenih,
  •  Dve fotografije za indeks,
  •  Biografija